INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Iwona Dybała – osoba prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Gryfik” w Szczecinie, (adres: ul. Bośniacka 28, 70–842 Szczecin) [dalej: „Administrator” lub „Przedszkole”]. Chcąc uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem – w formie e-mailowej (adres: klubik-szczecin@o2.pl) lub osobiście.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda. Dane te przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem. Będziemy przetwarzać dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
– dochodzenie roszczeń związanych z zapytaniem (lub obrona przed takowymi),
– przechowywanie danych w celu zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Wymagamy jedynie podania danych oznaczonych w polu formularza jako obowiązkowe (imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej). Jeżeli nie podacie Państwo tych danych, niestety nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka.

Skarga do organu nadzoru

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Przedszkole danych osobowych – do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,
– Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zaufanym partnerom Przedszkola, którzy pomagają nam w jak najlepszym sprawowaniu opieki nad dziećmi. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe i rachunkowe, osoby i podmioty współpracujące z Przedszkolem na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, dostawcy aplikacji i programów wspierających pracę biurową.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty zakończenia prowadzenia korespondencji.

Niezależnie od powyższego, będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających w celu rozliczalności (udowodnienia przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych) – dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub w celu dochodzenia roszczeń (lub obrony przed takowymi) w związku ze złożonym zapytaniem lub prowadzoną korespondencją – do czasu upływu terminów przedawnienia takich roszczeń.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Unii Europejskiej?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, wyłącznie jednak podmiotom ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które uczestniczą w programie „Tarcza Prywatności UE-USA”, zatwierdzonym na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa lub Państwa dzieci jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa lub na Państwa dzieci.